Bơm hóa chất dạng từ mini HAYASHI HDG-PX/PX Series

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 2PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 14mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 5PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 14mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 10PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 14mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 20PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 18mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 45PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 20mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 65PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 20mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-90PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-150PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-250PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-5PXZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 14mm                                ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-20PXZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 18mm                                ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-45PXZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 18mm                                ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-65PXZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 20mm                                  ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-150PXZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp thấp) HAYASHI HDG-45PXX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp thấp ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                    ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp thấp) HAYASHI HDG-65PXX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp thấp ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                    ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-10PF
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 14mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-20PF
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 18mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-45PF
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 20mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-65PF
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 20mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-90PF/ 90PF-3J
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG-250PF/ 250PF-3J
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-20PFZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi  ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 18mm                                  ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-45PFZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 18mm                                  ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-65PFZ
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 20mm                                  ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp cao) HAYASHI HDG-150PFZ/ HDG-150PFZ-3J
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp cao ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                  ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp thấp) HAYASHI HDG-45PFX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp thấp ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                    ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ (Cột áp thấp) HAYASHI HDG-65PFX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi ( Cột áp thấp ) - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 26mm                                    ...