Bơm hóa chất HAYASHI HD-TFV Series

Bơm hóa chất HAYASHI HD-40TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 40mm - Công suất: (50Hz): 0.75 /1.5 /2.2 kW ; (60Hz): 1.5 /2.2 kW - Tổng cột áp: 6m - Lưu lượng: (50Hz): 0.75kW: 180 Lít/phút                  ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-50TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 50mm - Công suất: ( 50Hz ): 1.5 /2.2 kW ; ( 60Hz ): 2.2 kW  - Tổng cột áp: 8m - Lưu lượng: (50Hz): 1.5kW: 270 Lít/phút;          ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-65TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 65mm - Công suất: (50Hz): 2.2 /3.7 /5.5 kW; (60Hz): 3.7 /5.5 kW  - Tổng cột áp: 10m - Lưu lượng: (50Hz): 2.2kW: 350 Lít/phút;              ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-80TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 80mm - Công suất: (50Hz): 3.7 /5.5 /7.5kW; (60Hz): 5.5 /7.5kW  - Tổng cột áp: 12m - Lưu lượng: (50Hz): 3.7kW: 460 Lít/phút                ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-100TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 100mm - Công suất: (50Hz): 5.5 /7.5kW; (60Hz): 7.5kW  - Tổng cột áp: 15m - Lưu lượng: (50Hz): 5.5kW: 650 Lít/phút                    ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-125TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 120mm - Công suất: (50Hz): 7.5kW; (60Hz): 7.5kW  - Tổng cột áp: 18m - Lưu lượng: (50Hz): 7.5kW: 780 Lít/phút                      (60Hz):...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-40TFV-P
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 40mm - Công suất: (50Hz): 0.75 /1.5 /2.2 kW ; (60Hz): 1.5 /2.2 kW - Tổng cột áp: 6m - Lưu lượng: (50Hz): 0.75kW: 180 Lít/phút                  ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-50TFV-P
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 50mm - Công suất: ( 50Hz ): 1.5 /2.2 kW ; ( 60Hz ): 2.2 kW  - Tổng cột áp: 8m - Lưu lượng: (50Hz): 1.5kW: 270 Lít/phút;          ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-65TFV-P
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 65mm - Công suất: (50Hz): 2.2 /3.7 /5.5 kW; (60Hz): 3.7 /5.5 kW  - Tổng cột áp: 10m - Lưu lượng: (50Hz): 2.2kW: 350 Lít/phút;              ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-80TFV-P
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 80mm - Công suất: (50Hz): 3.7 /5.5 /7.5kW; (60Hz): 5.5 /7.5kW  - Tổng cột áp: 12m - Lưu lượng: (50Hz): 3.7kW: 460 Lít/phút                ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-100TFV-P
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 100mm - Công suất: (50Hz): 5.5 /7.5kW; (60Hz): 7.5kW  - Tổng cột áp: 15m - Lưu lượng: (50Hz): 5.5kW: 650 Lít/phút                    ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-125TFV-P
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 120mm - Công suất: (50Hz): 7.5kW; (60Hz): 7.5kW  - Tổng cột áp: 18m - Lưu lượng: (50Hz): 7.5kW: 780 Lít/phút                      (60Hz):...

Bơm hóa chất (Cột áp cao) HAYASHI HD-40TFV-PH
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 40mm - Công suất: (50Hz & 60 Hz): 2.2 kW - Tổng cột áp: Cao lên tới 18m - Lưu lượng: (50Hz): 130 Lít/phút              ...

Bơm hóa chất (Cột áp cao) HAYASHI HD-50TFV-PH
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 50mm - Công suất: (50Hz): 3.7 /5.5kW; (60Hz): 3.7 /5.5kW - Tổng cột áp: (50Hz & 60Hz): 3.7kW- Lên tới 20m                  ...

Bơm hóa chất (Cột áp cao) HAYASHI HD-65TFV-PH
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 65mm - Công suất: (50Hz & 60Hz): 7.5kW - Tổng cột áp: (50Hz & 60Hz): Cao lên tới 28m                   ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-25TFV-32
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 25mm - Công suất: (50Hz): 0.4 /0.75 /1.5 kW ; (60Hz): 0.75 /1.5 kW - Tổng cột áp: (50Hz): 0.4/ 0.75kW-5m; 1.5kW-7m                  ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-40TFV-32
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 40mm - Công suất: (50Hz): 0.75 /1.5 /2.2 kW ; (60Hz): 1.5 /2.2 kW - Tổng cột áp: (50Hz): 0.75kW-6m; 1.5 /2.2kW-8m                ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-50TFV-32
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 50mm - Công suất: (50Hz): 3.7kW; (60Hz): 3.7 /5.5 kW - Tổng cột áp: (50Hz): 3.7kW-12m                        (60Hz): 3.7kW-12m; 5.5kW-15m -...