Bơm hóa chất TITOWN

TITOWN - TFM Series
Liên hệ

TITOWN - LD/SD/SL self-priming acid and alkali chemical pump
Liên hệ

Model: LD/SD 40011; LD/SD 40013; LD/SD 40012H; LD/SD 40014L; LD/SD/SL 40022L; LD/SD/SL 40022H; LD/SD/SL 40032H; LD/SD/SL 50032L; LD/SD/SL 50032H; LD/SD/SL 50052H; SD/SL 75052H; SL 75072H; SL 75102H

TITOWN - TDX Series
Liên hệ

Model: 50Hz: TDX-40-15; TDX-40-35; TDX-40-35; TDX-50-55; TDX-65-7.55; TDX-65-105; TDX-65-155 60Hz: TDX-40-16; TDX-40-36; TDX-40-36; TDX-50-56; TDX-66-7.56; TDX-65-106; TDX-65-156

TITOWN - TSH metal horizontal centrifugal pump
Liên hệ

Model: TSH-25-0; TSH-25-1; TSH-40-1; TSH-50-2; TSH-50-3; TSH-65-3; TSH-50-5; TSH-80-5; TSH-50-7.5; TSH-80-7.5; TSH-100-7.5; TSH-50-10; TSH-80-10; TSH-100-10; TSH-125-10; TSH-80-15; TSH-100-15; TSH-125-15; TSH-100-20; TSH-125-20 TSHC-25-0; TSHC-25-1; TSHC-40-1; TSHC-50-2; TSHC-50-3; TSHC-65-3; TSHC-50-5; TSHC-80-5; TSHC-50-7.5; TSHC-80-7.5; TSHC-100-7.5; TSHC-50-10; TSHC-80-10; TSHC-100-10; TSHC-125-10; TSHC-80-15; TSHC-100-15; TSHC-125-15; TSHC-100-20; TSHC-125-20  

TITOWN - DC brushless tank pump
Liên hệ

Model: PD-051; PDH-054; PD-041; PD-22; PD-51; PDS-72; PD-103; PDH-401; PDH-751

TITOWN - PHSZ/PH2 Stainless steel pump
Liên hệ

Model:  50Hz: PHSZ-2531A; PHSZ-2533A; PHSZ-4013A; PHSZ-4033A; PHSZ-7533A;            PH2-3/3AS 5.4; PH2-3/3AT 5.4; PH2-3/3AT 5.7 60Hz: PHSZ-2531B; PHSZ-2533B; PHSZ-4013B; PHSZ-4033B; PHSZ-7533B;             PH2-2/2AS 6.4; PH2-2/2AT 6.4; PH2-2/2AT 6.7  

TITOWN - TDS/TDSP Series
Liên hệ

Model:  TDS Series: 50Hz / 60Hz TDS-25SK-05; TDS-40SK-15; TDS-40SK-25; TDS-50SK-35; TDS-50SK-55; TDS-65SK-7.55; TDS-65SK-105; TDS-40SP-15; TDS-40SP-25; TDS-50SP-35; TDS-50SP-55; TDS-65SP-7.55; TDS-65SP-105 TDS-25SK-06; TDS-40SK-16; TDS-40SK-26; TDS-50SK-36; TDS-50SK-56; TDS-65SK-7.56; TDS-65SK-106; TDS-40SP-16; TDS-40SP-26; TDS-50SP-36; TDS-50SP-56; TDS-65SP-7.56; TDS-65SP-106 TDSP Series: 50Hz / 60Hz TDSP-25SK-05; TDSP-40SK-15; TDSP-40SK-25; TDSP-50SK-35; TDSP-50SK-55; TDSP-65SK-7.55; TDSP-65SK-105; TDSP-40SP-15; TDSP-40SP-25; TDSP-50SP-35; TDSP-50SP-55; TDSP-65SP-7.55; TDSP-65SP-105 TDSP-25SK-06; TDSP-40SK-16; TDSP-40SK-26; TDSP-50SK-36; TDSP-50SK-56; TDSP-65SK-7.56; TDSP-65SK-106; TDSP-40SP-16; TDSP-40SP-26; TDSP-50SP-36; TDSP-50SP-56; TDSP-65SP-7.56; TDSP-65SP-106 TSV Series: 50Hz / 60Hz TSV-25SK-05; TSV-40SK-15; TSV-40SK-25; TSV-50SK-35; TSV-50SK-55; TSV-65SK-7.55; TSV-65SK-105; TSV-40SP-15; TSV-40SP-25; TSV-50SP-35; TSV-50SP-55; TSV-65SP-7.55; TSV-65SP-105 TSV-25SK-06; TSV-40SK-16; TSV-40SK-26; TSV-50SK-36; TSV-50SK-56; TSV-65SK-7.56; TSV-65SK-106; TSV-40SP-16; TSV-40SP-26; TSV-50SP-36; TSV-50SP-56; TSV-65SP-7.56; TSV-65SP-106 SVT Series: 50Hz / 60Hz SVT-25SK-05; SVT-40SK-15; SVT-40SK-25; SVT-50SK-35; SVT-50SK-55; SVT-65SK-7.55; SVT-65SK-105; SVT-40SP-15; SVT-40SP-25; SVT-50SP-35; SVT-50SP-55; SVT-65SP-7.55; SVT-65SP-105 SVT-25SK-06; SVT-40SK-16; SVT-40SK-26; SVT-50SK-36; SVT-50SK-56; SVT-65SK-7.56; SVT-65SK-106; SVT-40SP-16; SVT-40SP-26; SVT-50SP-36; SVT-50SP-56; SVT-65SP-7.56; SVT-65SP-106    

TITOWN - TMS MAGNET SEALLESS CHEMICAL PUMPS
Liên hệ

Model: TMS-260; TMS-320; TMS-400; TMS-401;TMS-402;TMS-403;TMS-405 

TITOWN - TFV/TFO/TFP/TFQ Series
Liên hệ

Model:  TFV/TFP 1/15; TFV/TFP 1/8; TFV/TFP 1/4; TFV/TFP 1/3; TFV/TFP 1/2; TFV/TFP 25SK-0; TFV/TFP 40SK-1; TFV/TFP 40SK-2; TFV/TFO/TFP 40SKH-2; TFV/TFO/TFP 40SK-3; TFV/TFO/TFP 40SKH-3; TFV/TFO/TFP 40SK-5; TFV/TFO/TFP 40SK-7.5; TFV/TFO/TFP 40SK-10; TFV/TFP 25SP-0; TFV/TFP 40SP-1; TFV/TFP 40SP-2; TFV/TFO/TFP 40-SPH-2; TFV/TFO/TFP 40SP-3; TFV/TFO/TFP 40SPH-3; TFV/TFO/TFP 40SP-5; TFV/TFO/TFP 40SP-7.5; TFV/TFO/TFP 40SP-10  

TITOWN - TDA/TDB DRY FREE VERTICAL CANTILEVER SEALLESS PUMPS
Liên hệ

Model: TDA Series: 50Hz / 60Hz TDA-40SK-15; TDA-40SK-25; TDA-40SK-35; TDA-50SK-35; TDA-50SK-55; TDA-65SK-55; TDA-50SK-7.55; TDA-65SK-7.55; TDA-65SK-105; TDA-80SK-155; TDA-100SK-155; TDA-101SK-155; TDA-101SK-205; TDA-40SP-15; TDA-40SP-25; TDA-40SP-35; TDA-50SP-35; TDA-50SP-55; TDA-65SP-55; TDA-50SP-7.55; TDA-65SP-7.55; TDA-65SP-105; TDA-80SP-155; TDA-100SP-155 TDA-40SK-16; TDA-40SK-26; TDA-40SK-36; TDA-50SK-36; TDA-50SK-56; TDA-65SK-56; TDA-50SK-7.56;...