TITOWN - TDX Series

Thương hiệu : TITOWN

Liên hệ

Model:

50Hz: TDX-40-15; TDX-40-35; TDX-40-35; TDX-50-55; TDX-65-7.55; TDX-65-105; TDX-65-155

60Hz: TDX-40-16; TDX-40-36; TDX-40-36; TDX-50-56; TDX-66-7.56; TDX-65-106; TDX-65-156