TITOWN - TDS/TDSP Series

Thương hiệu : TITOWN

Liên hệ

Model: 

TDS Series: 50Hz / 60Hz

TDS-25SK-05; TDS-40SK-15; TDS-40SK-25; TDS-50SK-35; TDS-50SK-55; TDS-65SK-7.55; TDS-65SK-105; TDS-40SP-15; TDS-40SP-25; TDS-50SP-35; TDS-50SP-55; TDS-65SP-7.55; TDS-65SP-105

TDS-25SK-06; TDS-40SK-16; TDS-40SK-26; TDS-50SK-36; TDS-50SK-56; TDS-65SK-7.56; TDS-65SK-106; TDS-40SP-16; TDS-40SP-26; TDS-50SP-36; TDS-50SP-56; TDS-65SP-7.56; TDS-65SP-106

TDSP Series: 50Hz / 60Hz

TDSP-25SK-05; TDSP-40SK-15; TDSP-40SK-25; TDSP-50SK-35; TDSP-50SK-55; TDSP-65SK-7.55; TDSP-65SK-105; TDSP-40SP-15; TDSP-40SP-25; TDSP-50SP-35; TDSP-50SP-55; TDSP-65SP-7.55; TDSP-65SP-105

TDSP-25SK-06; TDSP-40SK-16; TDSP-40SK-26; TDSP-50SK-36; TDSP-50SK-56; TDSP-65SK-7.56; TDSP-65SK-106; TDSP-40SP-16; TDSP-40SP-26; TDSP-50SP-36; TDSP-50SP-56; TDSP-65SP-7.56; TDSP-65SP-106

TSV Series: 50Hz / 60Hz

TSV-25SK-05; TSV-40SK-15; TSV-40SK-25; TSV-50SK-35; TSV-50SK-55; TSV-65SK-7.55; TSV-65SK-105; TSV-40SP-15; TSV-40SP-25; TSV-50SP-35; TSV-50SP-55; TSV-65SP-7.55; TSV-65SP-105

TSV-25SK-06; TSV-40SK-16; TSV-40SK-26; TSV-50SK-36; TSV-50SK-56; TSV-65SK-7.56; TSV-65SK-106; TSV-40SP-16; TSV-40SP-26; TSV-50SP-36; TSV-50SP-56; TSV-65SP-7.56; TSV-65SP-106

SVT Series: 50Hz / 60Hz

SVT-25SK-05; SVT-40SK-15; SVT-40SK-25; SVT-50SK-35; SVT-50SK-55; SVT-65SK-7.55; SVT-65SK-105; SVT-40SP-15; SVT-40SP-25; SVT-50SP-35; SVT-50SP-55; SVT-65SP-7.55; SVT-65SP-105

SVT-25SK-06; SVT-40SK-16; SVT-40SK-26; SVT-50SK-36; SVT-50SK-56; SVT-65SK-7.56; SVT-65SK-106; SVT-40SP-16; SVT-40SP-26; SVT-50SP-36; SVT-50SP-56; SVT-65SP-7.56; SVT-65SP-106