Bơm hóa chất HAYASHI HD-SFV Series

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor) * is for 50Hz only. HD-SFV...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor) * is for 50Hz only. HD-SFV...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only. HD-SFV...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only. HD-SFV...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only. HD-SFV...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-100SFV
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only. HD-SFV...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-125SFV
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only. HD-SFV...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-100SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-125SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-40SFV-H
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor HD-SFV-H (FRP made casing High press.type)   Model Power Total head Capacity (kW) (m) (L/min)     50Hz/60Hz HD-40SFV-H 2.2 16 120 HD-50SFV-H 3.7 20 170 5.5 25 200 HD-65SFV-H 7.5 26 300  

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-50SFV-H
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor HD-SFV-H (FRP made casing High press.type)   Model Power Total head Capacity (kW) (m) (L/min)     50Hz/60Hz HD-40SFV-H 2.2 16 120 HD-50SFV-H 3.7 20 170 5.5 25 200 HD-65SFV-H 7.5 26 300

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-65SFV-H
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor HD-SFV-H (FRP made casing High press.type)   Model Power Total head Capacity (kW) (m) (L/min)     50Hz/60Hz HD-40SFV-H 2.2 16 120 HD-50SFV-H 3.7 20 170 5.5 25 200 HD-65SFV-H 7.5 26 300

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-40SFV-PH
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor       HD-SFV-PH (PVC made casing High press.type)   Model Power Total head Capacity (kW) (m) (L/min)     50Hz/60Hz HD-40SFV-PH 2.2 16 120 HD-50SFV-PH 3.7 20 170 5.5 25 200 HD-65SFV-PH 7.5 26 300

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-50SFV-PH
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor       HD-SFV-PH (PVC made casing High press.type)   Model Power Total head Capacity (kW) (m) (L/min)     50Hz/60Hz HD-40SFV-PH 2.2 16 120 HD-50SFV-PH 3.7 20 170 5.5 25 200 HD-65SFV-PH 7.5 26 300  

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-65SFV-PH
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor       HD-SFV-PH (PVC made casing High press.type)   Model Power Total head Capacity (kW) (m) (L/min)     50Hz/60Hz HD-40SFV-PH 2.2 16 120 HD-50SFV-PH 3.7 20 170 5.5 25 200 HD-65SFV-PH 7.5 26 300

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV-PP
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)       * is for 50Hz only.       **...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV-PP
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)       * is for 50Hz only.       **...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV-PP
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)       * is for 50Hz only.       **...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV-PP
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)       * is for 50Hz only.       **...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV-PP
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)       * is for 50Hz only.       **...