TITOWN - TDA/TDB DRY FREE VERTICAL CANTILEVER SEALLESS PUMPS

Thương hiệu : TITOWN

Liên hệ

Model:

TDA Series: 50Hz / 60Hz

TDA-40SK-15; TDA-40SK-25; TDA-40SK-35; TDA-50SK-35; TDA-50SK-55; TDA-65SK-55; TDA-50SK-7.55; TDA-65SK-7.55; TDA-65SK-105; TDA-80SK-155; TDA-100SK-155; TDA-101SK-155; TDA-101SK-205; TDA-40SP-15; TDA-40SP-25; TDA-40SP-35; TDA-50SP-35; TDA-50SP-55; TDA-65SP-55; TDA-50SP-7.55; TDA-65SP-7.55; TDA-65SP-105; TDA-80SP-155; TDA-100SP-155

TDA-40SK-16; TDA-40SK-26; TDA-40SK-36; TDA-50SK-36; TDA-50SK-56; TDA-65SK-56; TDA-50SK-7.56; TDA-65SK-7.56; TDA-65SK-106; TDA-80SK-156; TDA-100SK-156; TDA-101SK-156; TDA-101SK-206; TDA-40SP-16; TDA-40SP-26; TDA-40SP-36; TDA-50SP-36; TDA-50SP-56; TDA-65SP-56; TDA-50SP-7.56; TDA-65SP-7.56; TDA-65SP-106; TDA-80SP-156; TDA-100SP-156

TDB Series: 50Hz / 60Hz

TDB-40SK-15; TDB-40SK-25; TDB-40SK-35; TDB-50SK-35; TDB-50SK-55; TDB-65SK-55; TDB-50SK-7.55; TDB-65SK-7.55; TDB-65SK-105; TDB-80SK-155; TDB-100SK-155; TDB-101SK-155; TDB-101SK-205; TDB-40SP-15; TDB-40SP-25; TDB-40SP-35; TDB-50SP-35; TDB-50SP-55; TDB-65SP-55; TDB-50SP-7.55; TDB-65SP-7.55; TDB-65SP-105; TDB-80SP-155; TDB-100SP-155

TDB-40SK-16; TDB-40SK-26; TDB-40SK-36; TDB-50SK-36; TDB-50SK-56; TDB-65SK-56; TDB-50SK-7.56; TDB-65SK-7.56; TDB-65SK-106; TDB-80SK-156; TDB-100SK-156; TDB-101SK-156; TDB-101SK-206; TDB-40SP-16; TDB-40SP-26; TDB-40SP-36; TDB-50SP-36; TDB-50SP-56; TDB-65SP-56; TDB-50SP-7.56; TDB-65SP-7.56; TDB-65SP-106; TDB-80SP-156; TDB-100SP-156