TITOWN - PHSZ/PH2 Stainless steel pump

Thương hiệu : TITOWN

Liên hệ

Model: 

50Hz: PHSZ-2531A; PHSZ-2533A; PHSZ-4013A; PHSZ-4033A; PHSZ-7533A;

           PH2-3/3AS 5.4; PH2-3/3AT 5.4; PH2-3/3AT 5.7

60Hz: PHSZ-2531B; PHSZ-2533B; PHSZ-4013B; PHSZ-4033B; PHSZ-7533B;

            PH2-2/2AS 6.4; PH2-2/2AT 6.4; PH2-2/2AT 6.7